PRO-AQUA CZ, s.r.o. - Realizace a dodávky vodohospodářských zařízení

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Norské fondy

#czenvironment

Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách

Hlavní řešitel projektu: PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Partner projektu: Technická univerzita v Liberci

Programová oblast: Výzva “Trondheim”, Call-3B programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z fondů EHP / Norska 2014-2021, administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR

Projekt je zaměřen na eliminaci antropogenního znečištění farmaceutickými látkami (zejm. rezistentních antibiotik) z odpadních vod, které vede k akumulaci nepřirozeně se vyskytujících látek v životním prostředí.

V současné době čistírny odpadních vod nedisponují technologiemi, které by byly schopné zmíněné polutanty z odpadní vody kompletně eliminovat, a tedy jsou dále unášeny do životního prostředí (především do vod povrchových). Je proto ve všeobecném zájmu vnos tohoto znečištění snižovat, a tím chránit sebe i životní prostředí.

Vzhledem k jednoznačné dominanci vnosu farmaceutických látek do životního prostředí z plošných zdrojů (odpadních vod od obyvatelstva) je projekt zaměřen právě na eliminaci či omezení vnosu těchto látek z odtoků biologických čistíren odpadních vod.

Partneři v rámci projektu budou poloprovozně testovat technologie, které byly vyvinuty na obou pracovištích a slibují velmi účinné odstranění předmětných kontaminantů z odpadních vod.

Akronym: PHARWAT
Číslo projektu: 3213200013
Trvání: 1. 5. 2022 - 30. 4. 2024
Fondy EHP a Norska 2014 - 2021

Projekt Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách byl podpořen grantem ve výši 8,935 mil. Kč z fondů EHP / Norska 2014 - 2021, programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.

Kontakty

Hlavní řešitel projektu: PRO-AQUA CZ, s.r.o.
Odpovědný řešitel za organizaci: Dr. Ing. Libor Novák (libor.novak@pro-aqua.cz)

Partner projektu: Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Odpovědný řešitel za organizaci: Ing. Tomáš Lederer Ph.D. (tomas.lederer@tul.cz)

Odkazy

Státní fond životního prostředí ČR
Ministerstvo financí České republiky
Fondy EHP a Norska